Katherine Masingu erakool

Väikeses ühekorruselises puumajas Lai tn 5 asusid erinevatel aegadel trahter, pood ja eluruumid. Kuid vähesed inimesed teavad, et seal paiknes aastatel 1885-1911 Tapa esimene kool – Katherine Masingu erakool. See oligi Tapa asula esimene kool. Esimese kooli asutamist Tapale taotles 1885. aasta alguses kingseppmeister Reinhold Masingu (sünd. 06.04.1849, surn. 04.04.1919) abikaasa Katherine (sünd. Wickhoff, ka Wilkow, sünd. 13.06.1850, surn. 31.03.1916), kellel oli koduõpetaja kutse. Varem oli ta töötanud koduõpetajana Mahus ning mõisateenijate laste koolis Kunda mõisas.
Katherine  Masing oli invaliid, sündimisest saadik ühe käega. Eestimaa kubermangu koolide direktori otsusega 1. märtsist 1885 anti luba Tapale Masingule kuuluvasse majja Laial tänaval asutada üheklassiline III järgu elementaarkool poistele ja tüdrukutele. Õppeaeg oli kaks aastat. Kooli astujatelt (kuni 12. aastastelt) ei nõutud eelharidust. Eesmärgiks oli lapsi kõrgema astme kooliks ette valmistada. Mingeid piiranguid usu ja seisuse osas ei kehtestatud, nõuti ainult saksa keele suhtlemisoskust. Õppemaks oli aastas 16 rubla. Algul õpetati katekismust-piiblilugu, saksa keelt, ilukirja, käsitööd, liikumist.
1889. aastal muudeti venestamispoliitika käigus õppeplaani: saksa keele asemel õpetati vene keelt 11 tundi nädalas, juurde tulid aritmeetika ja laulmine. 1906. aastal sai kool uuesti loa saksa keele õpetamiseks 4 nädalatunni ulatuses, mille eest võeti lisatasu 4 rubla aastas.
Õpilaste arvu kohta kooli algusaastatel andmed puuduvad. Kuid 1901. aastast on teada, et koolis õppis 23 last. Õpetas Katherine Masing ise, kasutati ka abiõpetajaid. Tartu Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi Tapa osakonna kooli avamisega 1907. aastal, siirdusid paljud K. Masingu erakooli õpilased õppima uude eestikeelsesse kooli. Paide rahvakoolide inspektor teatas oma kirjaga 25. juulil 1916 kubermangu valitsusele, et K. Masingi kool on likvideeritud seoses tema surmaga.