Tapa trükikoda

  1. aastal asutas Johannes Luuk (sünd. 1866, surn. 18.03.1944) Tapale raamatu- ja kirjatarvete kaupluse ja 1925. aastal sinna juurde Tapa ainukese trükikoja. See asus aadressil Pikk tn. 17. Johan Luuk oli sündinud taluomaniku pojana Järvamaal Nõmmküla vallas ning hariduse omandanud Rakvere Kreisikoolis. Oma tegevuse lõpetas ta 01.11.1937. aastal ning juba järgmisel, 1938. aastal, võttis äri üle Hans Oja. H. Oja täiustas trükikoda uute ajakohaste trükitehniliste seadmetega. Hulgaliselt oli suurendatud kirjade liike ja arvu. Trükikojas oli võimalik trükkida nii raamatuid, postkaarte, kui ka igasuguses suuruses müürilehti ja muid trükitöid kas harilikus või värvitrükis. Tööd alustas ka köitekoda.

Pikk tn. 17 hävis aga sõjatules, algas nõukogude võim.

Johan Luuki trükikojas trükitud värvilised postkaardid Tapa vaadetega 20. sajandi algusest:

Tapa trükikoda nr. 27

1949. a likvideeriti Eesti NSV Riiklik Kirjastuskeskus ja moodustati Eesti NSV Ministrite Nõukogu j.a. Polügraafiatööstuse, Kirjastuste ja Raamatukaubanduse Valitsus. ENSV Ministrite Nõukogu j.a. Polügraafiatööstuse, Kirjastuste ja Raamatukaubanduse Valitsuse juhataja käskkirjaga nr A-7, 12.11.1949 moodustati senise ENSV Riikliku Kirjastuskeskuse Polügraafiatööstuse Peavalitsuse baasil ENSV Ministrite Nõukogu j.a. Polügraafiatööstuse, Kirjastuste ja Raamatukaubanduse Valitsuse (PKRV) alluvuses Polügraafiatööstuse Trust. Selle põhikiri kinnitati ENSV MN ja PKRV juhataja käskkirjaga nr A-26, 30.11.1949. ENSV MN j.a. PKRV Polügraafiatööstuse Trusti alluvusse kuulusid kokku 23 trükikoda Tallinnas ja mujal Eestis.

Seoses ENSV rajoonide loomisega vastavalt EK(b)P Keskkomitee otsusele 07.09.1950 kohustati ENSV MN j.a. PKRV Polügraafiatööstuse Trusti organiseerima kõigisse rajoonikeskustesse kohaliku rajooniajalehe väljaandmiseks trükikojad. ENSV MN korraldusega 1374-k, 08.12.1950 kinnitati ENSV MN j.a. PKRV Polügraafiatööstuse Trusti uute rajooni trükikodade hulka hakkas kuuluma ka trükikoda nr. 27 Tapal. Kokku oli neid üle Eesti 26. Vastavalt Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusele 27.04.1953 “ENSV liiduvabariiklike ministeeriumide ümberkujundamise kohta” ja aluseks võttes ENSV kultuuriministri käskkirja nr 2, 15.05.1953 “Kultuuriministeeriumi struktuuri kohta” ning ENSV MN j.a. PKR Valitsuse ülema käskkirja nr K-109, 19.05.1953 likvideeriti Polügraafiatööstuse Trust alates 26.05.1953. Polügraafiatööstuse Trusti funktsioonid ja asjaajamine anti üle ENSV Kultuuriministeeriumi Kirjastuste ja Polügraafiatööstuse Peavalitsusele.

Tapa trükikoda nr. 27 allus Rakvere trükikojale „Ühistöö“. See asus Laial tänaval majas nr. 13.

1950 – 1962 trükiti Tapa trükikojas Tapa rajooni ajalehte „Edasi Kommunismile“, mille toimetus asus trükikojast üle tee endise Gustav Nimrichi elumaja 2. korrusel.

1970-ndatel aastatel toodeti Tapa trükikojas põhiliselt igasuguseid blankette asutustele ja Tapa linnavalitsusele, etikette „Flora“ Kadrina tsehhile ning Kehra Tselluloosi- ja Paberikombinaadile.

Eesti taasiseseisvus ja 20.02.1992 asutati Lai tn. 13 endisesse trükikotta AS Media House, ettevõte registreeriti 27.06.1997 ja selle teenuste loetelus olid ofsettrükk, siiditrükk ja foliotrükk. AS Media House kustutati äriregistrist 11.05.2009. aastal.